ACORD DE CONFIDENȚIALITATE. DREPTURI DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI/SAU ALTE DREPTURI
COMERCIALE.

Prin elaborarea și transmiterea formularului de participare în cadrul evenimentului, Participanții conferă Organizatorilor și partenerilor acestora (cu titlu gratuit, pe termen nelimitat în mod irevocabil și cu aplicabilitate în orice teritoriu și după încheierea evenimentului) dreptul de a utiliza datele furnizate în cadrul Hackathonului și/sau al sesiunilor de pitch-ing pentru promovarea  Evenimentului, promovarea Organizatorilor și/sau a partenerilor și/sau a altor evenimente care vor fi desfășurate de către aceștia (inclusiv imaginea și vocea reprezentanților echipelor, înregistrarea video a pitch-urilor și denumirea participanților și/sau a business-urilor acestora). Acest amendament se aplică atât comunității #reCONSTRUIM, cât și Participanților ca spectatori/audiență la hackathon. În acest sens, Organizatorii și partenerii acestuia, vor putea fără a se limita la: să aducă la cunoștința publicului cu titlu gratuit sau oneros, sub orice formă aleasă de Organizatori, înregistrarea video a pitch-urilor comunității, Evenimentul final #reCONSTRUIM în tot sau în parte, orice alte imagini sau înregistrări cu reprezentațiile și prezentările Participanților pe durata evenimentului; să scrie și să publice orice articol privind desfășurarea Hackathonului și privind pitch-urile Participanților etc.; să folosească numele și imaginea participanților și a asociaților/acționarilor acestora. Aceste drepturi vor fi exercitate de către Organizatori și partenerii săi cu bună credință și în limite rezonabile. Prin completarea și transmiterea Formularului de înscriere, precum și prin participarea la eveniment, participanții înțeleg și acceptă ca orice idei, comentarii sau sugestii incluse în formularul de participare nu sunt informații confidențiale. Totodată participanții înțeleg și acceptă că orice altă
persoană (inclusiv organizatorii, partenerii săi, ceilalți participanți) pot dezvolta, poate au dezvoltat , sau sunt în curs de dezvoltare a unor proiecte similare sau identice. Pe cale de consecință, prin participare, participanții renunță la orice pretenții legale care ar putea rezulta din sau sunt legate de
tema și/sau pitch-urile acestora. În nicio situație Organizatorii nu pot fi ținuti răspunzători dacă o informație cuprinsă în prezentarea sau pitch-urile participanților este folosită de o terță parte, inclusiv in sensul dezvoltării unor business-uri similare.

DATE CU CARACTER PERSONAL.

Având în vedere că prin elaborarea și transmiterea Formularului de participare în cadrul evenimentului, Participanții conferă organizatorilor acces la o serie de date cu caracter personal, precum: nume, prenume, date te contact, profesie, rol/funcție și/sau după caz alte tipuri de date cu caracter personal, Participanții declară că: au obținut în prealabil acordul persoanelor vizate pentru a pune la dispoziția organizatorilor datele cu caracter personal ale persoanelor vizate precum și pentru prelucrarea acestor date în condițiile prezentului Regulament.

Organizatorii sunt în drept să prelucreze aceste date în scopul evaluării Formularelor și în orice alte scopuri legate de bună desfășurare a Evenimentului. Datele vor fi stocate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe toată durata desfășurării Evenimentului, precum și pe o perioadă
ulterioară nedeterminata, pana în momentul în care participantul solicita ștergerea acestora.
Datele cu caracter personal vor putea fi divulgate persoanelor din echipa de organizare a evenimentului sau după caz partenerilor Organizatorilor, în măsura în care aceste date sunt necesare pentru desfășurarea Evenimentului.
Organizatorii vor respecta drepturile persoanelor vizate în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, în acord cu obligațiile legale care îi revin în acest sens.
Prezenta secțiune se completează cu prevederile legale în domeniul prelucrării datelor, ținând cont de faptul că Organizatorii acționează în calitate de Persoană împuternicită de Operator.

LIMITAREA RĂSPUNDERII.

Participanții înțeleg și acceptă că participă la Eveniment pe propria răspundere. Organizatorii și partenerii acestuia nu sunt răspunzători pentru decizia Participanților de a participa la Eveniment și nici pentru eventualele consecințe ale unei astfel de participări (nici pentru daune, vătămare
corporală sau deces care ar putea apărea ca rezultat al participării la Eveniment).
În orice situație în care răspunderea Organizatorilor și a partenerilor săi ar putea fi angajată, aceștia nu răspund în nici un caz pentru beneficiul nerealizat de Participanți, pierderi de profit, clienți și alte asemenea.

MODIFICAREA REGULAMENTULUI. ANULAREA
EVENIMENTULUI.

Modificarea Regulamentului de Eveniment va fi efectuată numai în condiții excepționale, urmând ca Organizatorul să aducă la cunoștința Participanților modificările cu cel puțin 3 zile înainte ca modificările să producă efecte. Orice modificare a prezentului Regulament se va putea efectua doar prin act adițional.
Organizatorul își rezervă dreptul de a anula Evenimentul pentru motive întemeiate, urmând ca într-o atare situație să anunțe Participanții într-un termen rezonabil, în funcție de motivul anulării. În situația în care Evenimentul este anulat, Organizatorii nu vor fi obligați să achite Participanților nici un fel de compensație pentru nici un motiv și în nicio situație, dacă motivele anulării Evenimentului sunt întemeiate.

LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA COMPETENTĂ.

Prezentul document este redactat în limba română și va fi interpretat potrivit înțelegerii sensului termenilor săi în limba română.
Prezentul document este guvernat de legislația română incidentă. Orice litigiu derivat din desfășurarea Evenimentului se va supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

ALTE DISPOZIȚII.

Prezentul document a fost aprobat în data de 01.11.2018 și își va produce efectele începând cu data de 01.11.2018.
Pentru orice neclarități referitoare la conținutul și interpretarea prezentului Regulament vă rugăm să contactați Organizatorul, folosind adresa de email: office@reconstruim.org